آزمایشگاه

نمودار تست oit

[pdf id=946]

(1اندازه گیری شاخص جریان مذاب (MFR)
سرعت جریان مذاب ((MFR Melt Flow Rate ساده ترین ومقدماتی ترین روش استاندارد برای تعیین ومقایسه رفتار مذاب گونه های مختلف پلیمرهای گرمانرم است. در این روش ، ابتدا نمونه پلیمری در بازه زمانی معینی در دمایی معین پیش گرم می گردد . سپس مذاب تحت بار وزنه ای استاندارد از داخل دای ، که در قسمت تحتانی سیلندر دستگاه MFR قراردارد ، خارج می شود. میزان مذاب خارج شده از دای برحسب گرم در طی زمان ده دقیقه را MFR آن می نامند.
استانداردINSO 6980-1

(2زمان القا اکسایش (OIT)
هدف از انجام تست OIT   این است  که توسط دستگاه   DSC  انجام  میشه و برای اندازه گیری تحمل دمایی مواد در اتمسفر اکسیژن هست . یعنی زمانی که طول میکشه تا ماده در اتمسفر اکسیژن شروع به تخریب کنه . طبیعیه که هرچقدر این زمان طولانیتر باشه ، ماده دیرتر تخریب شده و از کیفیت بهتری برخوردار هست . این تست عمدتاً برای پلی اتیلن مصرف میشه (این تست یکی از تستهای مهم برای لوله های پلی اتیلنی هست(.
استاندارد ISIRI 7186-6

(3برگشت طولی
مطابق با استاندارد ISO 2505 و INSO 17604 لوله باید آزمون برگشت طولی را پاس کند. به این صورت که لوله ای به طول ۲۰ سانتی متر انتخاب شده و مقدار ۱۰ سانتیمتر آن با رعایت فاصله برابر از دو سر لوله علامتگذاری می شود. لوله در آون با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار گرفته و پس از زمان ۱ الی ۲ ساعت (بسته به ضخامت لوله) از آون خارج شده و اجازه داده می شود تا سرد شود. پس از خنک شدن لوله، نباید تغییر طول بیش از ۳% باشد.
استاندارد ISO 2505 و INSO 17614

۴) استحکام هیدرو استاتیک
لوله های پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی ۲-۱-۱۲۱۸۱ باید طی مدت زمان و دمای مشخص فشار معینی را تحمل کنند.
این آزمون یا بصورت ۱۰۰ ساعت در دمای ۲۰ درجه یا ۱۶۵ ساعت در دمای ۸۰ درجه سلسیوس و یا ۱۰۰۰ ساعت در دمای ۲۰ درجه سلسیوس انجام می شود.
استاندارد ISIRI 12181-1-2

۵) کرنش در شکست (Tensile test)
برای انجام تست کشش ابتدا توسط دستگاه CNC نمونه ها بسته به ضخامت برش می خورند.
لوله های با ضخامت تا ۵ میلی متر Type 2 ، نمونه های با ضخامت بیشتر از ۵ میلی متر Type 1 و نمونه های با ضخامت بیشتر از ۱۲ میلی متر Type 3  نامیده می شوند.
پس از قرار دادن نمونه ها در دو فک دستگاه کشش، نمونه ها با سرعت مشخصی کشیده میشوند. مطابق با استاندارد  مقدار ازدیاد طول قبل از پارگی نمونه باید بیشتر از ۳۵۰% باشد.
استاندارد ISO 6259-1,3 وINSO17140-1,3

۶) پخش و پراکنش دوده
مطابق با استاندارد ISO 18553  میزان پراکنش دوده مواد اولیه اندازه گیری میشود. در این آزمون با تهیه فیلم های نازک از ۶ نقطه مختلف لوله و بررسی توسط میکروسکوپ درجه پراکنش مشخص میشود. مقدار مجاز مطابق با استاندارد درجه کوچکتر یا مساوی با ۳ گزارش شده است.
استاندارد ISO 18553 و INSO 20059

۷) تعیین درصد دوده
استاندارد ISO 6964برای تعیین میزان دوده درترکیبات پلی اتیلنی می باشد که به روش وزنی پس از اینکه آزمونه در محیط بی اثر ازت پیرولیز شد انجام می شود نتیجه قابل قبول برای دوده عدد 2 تا 2.5 درصد وزنی است.
استاندارد ISO 6964

۸) تست دانسیته
دانسیته گرانول پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی ۱-۷۰۹۰ مورد بررسی قرار می گیرد.  مقدار مجاز مطابق با استاندارد  بزرگتر از ۹۴۱/۰ گرم بر سانتی متر مکعب است.
استاندارد INSO 7090-1

۹)ESCR
در مواردی که قطعات ساخته شده از پلیمرها در شرایط خاص محیطی از قبیل تماس با مواد خورنده یا محلول های شمیایی و .. قرار دارند، انجام آزمون ESCR بر روی پلیمر ضرورت پیدا میکند.
استاندارد ISIRI 8988واستاندارد ملی 7175-8و ISO 8796